Travel

  1. Japan 1985

  2. Sovjet-Unie 1989

  3. Bali 2007

  4. Japan 2009

  5. Bali 2011

  6. New York 1995

  7. New York 1979

  8. Madagascar 2017